Plāno mainīt nodokļu samaksas termiņus un kārtību 16 Aug.

Lasīt tālāk ›

Pieņemti nodokļu reformas likumi 31 Jūl.

Lasīt tālāk ›

Kļūdas PVN piemērošanā un to sekas 19 Jūl.

Lasīt tālāk ›

Jauns regulējums darījumiem ar sabiedrības saistītām personām 12 Jūl.

2017.gada 13.jūlijā stāsies spēkā grozījumi Komerclikumā (turpmāk tekstā – “Grozījumi”), ar kuriem ir noteikts jauns regulējums darījumiem ar sabiedrības saistītajām personām. Grozījumi ir izstrādāti, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendāciju par nepieciešamību pārskatīt normatīvo regulējumu par iesaistīto pušu darījumu izvērtēšanu, saskaņošanu un atklāšanu.

Grozījumi pilnveido saistītās personas definīciju un darījumu ar saistītām personām noslēgšanas kārtību, lai nodrošinātu augstāku mazākuma akcionāru aizsardzību.

Ar Grozījumiem no Komerclikuma tiek izslēgta XI sadaļas 1.1 nodaļa “Ierobežojumi darījuma slēgšanai ar sabiedrības dibinātāju, dalībnieku, valdes vai padomes locekli un saistīto personu”. Tā vietā Komerclikums ir papildināts ar jaunu 6. nodaļu “Darījumi ar saistītām personām”.

Atbilstoši jaunajai Komerclikuma redakcijai, par saistītām personām ir uzskatāmas šādas personas:

1)     sabiedrības dalībnieks, kuram ir tieša izšķiroša ietekme sabiedrībā (turpmāk tekstā – “Dalībnieks”);

2)     sabiedrības valdes vai padomes loceklis;

3)     Dalībnieka – juridiskas personas, valdes vai padomes loceklis;

4)     persona, kura ir sabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa vai Dalībnieka radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona ar kuru tai ir kopīga saimniecība;

5)     juridiska persona, kurā sabiedrības Dalībniekam, valdes loceklim, padomes loceklim vai iepriekšējā punktā uzskaitītajām personām ir izšķiroša ietekme.

Izšķirošas ietekme sabiedrībā rodas uz koncernu līguma un uz līdzdalības pamata. Detalizēti izšķirošas ietekmes jēdziens ir skaidrots Koncernu likuma 3. pantā, kā arī tiesu praksē.

Jaunā likuma redakcija atšķirībā no iepriekšējās paredz vienādu kārtību visiem saistīto personu darījumiem, kas nav slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros vai neatbilst tirgus nosacījumiem. Proti, visi Sabiedrības darījumi ar saistītajām personām ir saskaņojami ar sabiedrības padomi, bet ja sabiedrībai padomes nav, tad ar dalībnieku sapulci.

Pirms iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas, sabiedrības valdei ir pienākums sniegt padomei vai dalībniekiem ziņas par saistīto personu, darījuma nepieciešamību, darījuma noteikumiem, kā arī izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības komercdarbību, finansiālo stāvokli un ietekmi uz sabiedrības dalībniekiem, kuri nav uzskatāmi par saistītajām personām.

Jāņem vērā, ka gadījumā, ja likumā noteiktā procedūra netiek ievērota, tad darījums starp sabiedrību un tās saistīto personu ir uzskatāms par spēkā neesošu. Tāpat jāņem vērā, ka persona, kuras intereses ar minēto darījumu ir tikušas aizskartas, var prasīt darījuma atzīšanu par spēkā neesošu.


Lasīt tālāk ›

Par turpmāku iepriekšējo gadu zaudējumu izmantošanu 28 Jūn.

Lasīt tālāk ›

Obligātā elektroniskās darba laika uzskaites sistēma būvniecībā 20 Jūn.

Lasīt tālāk ›

Atlicis mazāk kā gads, lai sakārtotu datu aizsardzības sistēmu atbilstoši jaunajām prasībām 07 Jūn.

Lasīt tālāk ›

Jauni ziņojumi starptautisko uzņēmumu grupām 31 Mai.

Lasīt tālāk ›
: